Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOUNDASTIC.EU

Soundastic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, KRS: 0000557869, NIP: 9512392887, REGON: 36154379, adres poczty elektronicznej kontakt@soundastic.eu, zwana dalej „Sprzedającym”, prowadzi Sklep internetowy działający pod adresem www.soundastic.eu.

§ 1
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego.
 4. Towar – rzeczy których dotyczy umowa sprzedaży, prezentowane w Sklepie internetowym. Wszystkie Towary i  ich nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Konsumenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.soundastic.eu lub pod adresem poczty elektronicznej kontakt@soundastic.eu, za pośrednictwem, którego Konsument może nabyć Towar.
 7. Strona lub Strony – odpowiednio łącznie lub oddzielnie Sprzedający i/ lub Konsument.
 8. Strona internetowa – strona internetowa Sklepu internetowego znajdująca się pod adresem www.soundastic.eu.
 9. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Konsumenta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
Zasady ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedający nie prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaży hurtowej.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 3. Na stronie internetowej umieszczone są wizualizacje Towarów, które mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych.

§ 3
Składanie zamówień

 1. Konsument składa Zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej lub poczty elektronicznej na adres kontakt@soundastic.eu.
 2. Konsument zobowiązany jest przed złożeniem Zamówienia zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie Konsument zaakceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy zamówionego Towaru przyjętego do realizacji.
 5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub pocztę elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego lub poczty elektronicznej.
 6. Warunkiem realizacji złożonego Zamówienia przez Stronę internetową lub pocztę elektroniczną jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, w szczególności podanie adresu, na który Towar ma być wysłany, numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających przesłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej w celu realizacji Zamówienia.
 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Konsumentem. Jeśli kontakt z Konsumentem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Konsument akceptuje ostatecznie Zamówienie w momencie jego końcowego potwierdzenia w sklepie internetowym lub zwrotnym e-mailu wysłanym na adres podany w formularzy Zamówienia opcją „potwierdź: zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Przyjęte Zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym Zamówieniu.
 10. Sprzedający w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego Zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego Zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy po dniu, w którym wpłynęła wpłata na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia.

§ 4
Zasady i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Przesyłka może nie zostać dostarczona, albo zostać dostarczona z opóźnieniem, jeżeli Konsument wskazał błędny adres.
 2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Brak jest możliwości odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego.
 3. Maksymalny czas realizacji Zamówienia (od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do wysłania przesyłki do Konsumenta) wynosi 5-6 Dni roboczych.
 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem określonym w pkt 3, przy czym do czasu podanego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. W przypadku Zamówień składających się z kilku Towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru składającego się na dane zamówienie, chyba, że Strony postanowią inaczej.

§ 5
Ceny i płatności

 1. Informacje o cenach Towarów wraz z ich opisem podane są na Stronie internetowej lub przesłane na adres poczty elektronicznej Konsumenta. W każdym przypadku podana cena wiąże Sprzedającego dopiero od momentu otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail, potwierdzającej realizację Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich lub w innych walutach (zawierają podatek VAT).
 3. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej obejmują koszty wysyłki, niezależnie od tego, czy Towar wysyłany jest na terenie Polski, czy też poza nią.
 4. Konsument zobowiązany jest do zapłaty za Towar zamówiony w Sklepie internetowym. Płatność musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie Zamówienie zostaje anulowane.
 5. W Sklepie internetowym możliwe jest dokonywanie płatności za pośrednictwem karty płatniczej, albo przelewem na poniższe konta bankowe:wpłaty w USD:  IBAN PL59 1140 1977 0000 3996 9700 1003
  wpłaty w EUR:  IBAN PL86 1140 1977 0000 3996 9700 1002
  wpłaty w PLN:  16 1140 1977 0000 3996 9700 1001
  prowadzone przez bank:
  mBank S.A. Łódź, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
  kod BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWMBK
  SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004
 6. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny/ faktura.

§ 6
Odbiór Towaru

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Konsumenta, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres: Soundastic Sp. z o. o., przy al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa, może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres: kontakt@soundastic.eu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.
 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu lub sformułować oświadczenie samodzielnie, które powinno zawierać listę zwracanych Towarów, datę odbioru Towaru, imię, nazwisko, adres Konsumenta, datę wystawienia oświadczenia. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy są przekazywane Konsumentowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do Towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Towaru. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć adresem Sprzedającego, na który Towar jest zwracany.
 6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ponosi Sprzedawca. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 7. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, Towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 10. Sprzedający oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu z Konsumentem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedającego wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedający zaoferował Konsumentowi odbiór Towaru.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu Towaru Sprzedający wystawi Konsumentowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Konsumenta.
 13. Zawierając Umowę Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, że został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8
Gwarancja i procedura reklamacji

 1. Towary posiadają gwarancję producenta, której warunki opisuje karta gwarancyjna.
 2. Konsument może zgłosić Sprzedającemu reklamację również w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@soundastic.eu W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien opisać zaistniały problem. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni reklamacje rozpatrzy, a Konsument otrzyma w tej sprawie odpowiedź.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Dokonywanie przez Konsumenta zakupu w Sklepie internetowym wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Sprzedającego. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane przekazane przez Konsumenta służą jedynie do realizacji Zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon/ faktura) oraz wysyłki Towaru. Sprzedający ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie w celu realizacji Zamówienia.
 3. Dane przekazywane są przez Konsumenta dobrowolnie, a Konsument ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu Konsument powinien przesłać e-mail pod adres: kontakt@soundastic.eu lub list polecony na adres: Soundastic Sp. z o. o., przy al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych między Sprzedającym, a Konsumentem, a które nie zostały rozstrzygnięte w pozasądowym rozpatrywaniu reklamacji, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, że do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Konsumenta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2018 roku.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy (plik do pobrania)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1.    Adresat: Soundastic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa, email: kontakt@soundastic.eu

2.    Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

3.    Data zawarcia umowy/ odbioru towaru:

4.    Imię i nazwisko Konsumenta:

5.    Adres Konsumenta:

6.    Podpis Konsumenta (niezbędny jedynie w wersji papierowej):

7.    Data:

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyKontynuuj zakupy